ราคาห้องพัก

อัตราราคาห้องพัก
 
Room Rack Rate Promotion Rate Low Season Rate High Season Rate
Mar-59 Apr-59 May-59 Jun-59 Jul-59 Aug-59 Sep-59 Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60
Room No.1 : Chimpanzee  5,000  5000  5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000  5000 5000
Room No.2 : Gorilla  4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Room No.3 : Capuchin  4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Room No.4 : Marmoset 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000               4000    4000 4000 4000 4000 4000
Room No.5 : Gibbon  4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Room No.6 : Loris  5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Monkey House : Creative Hotel  2,5000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000